Lidmaatschap

Bij de start in 1973 werd het zwembad en de sporthal gratis ter beschikking van de gehandicapte sporters gesteld, nu is dat helaas niet meer het geval. Daar staat tegenover dat we subsidie krijgen van de Gemeente Heerhugowaard.

Toch is dit alles niet voldoende om zwembad, sporthal, materialen verzekering en bijzondere activiteiten te betalen. Naast de contributie ter dekking van de activiteiten, wordt tevens aan alle leden een jaarlijkse contributie gevraagd voor de aansluiting bij de overkoepelende sportorganisatie Gehandicaptensport Nederland, en wordt per kalenderjaar per beoefende sport contributie geheven.

De contributie die zo laag mogelijk wordt gehouden, bedraagt per jaar:

Contributie voor het jaar 2023

Zwemmen   € 102,50*
Afzwemmen €  7,50

*wijzigingen worden op de website en in de nieuwsbrief bekend gemaakt

De contributie is inclusief een verplichte jaarlijkse afdracht aan Gehandicaptensport Nederland, de overkoepelende sportorganisatie voor mensen met een beperking. Tevens is de stichting via Gehandicaptensport Nederland verzekerd.

Het lidmaatschap van de stichting loopt van 1 januari tot 31 december;
Bij een tussentijdse toetreding zal een evenredig deel van de jaarcontributie in rekening worden gebracht;
Wenst men het lidmaatschap te beëindigen dan kan dat alleen met ingang de eerstvolgende 1e januari;
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden aan het secretariaat voor de 1e december van het lopende jaar;
Bij nalatigheid is het lid de contributie verschuldigd over het eerstvolgende jaar.
Lidmaatschap is mogelijk indien er binnen de begeleidingsmogelijkheden ruimte is.