Statuten HvMV

Statuten Hulp voor Minder Validen (HvMV) 

Versie 2010 1.1 

NAAM, ZETEL, DOEL 

Artikel 1.  

De stichting is genaamd: “Stichting Hulp voor Minder Validen” (HvMV). 

Zij is gevestigd te Heerhugowaard 

Artikel 2. 

De stichting heeft en doel: in de gemeente Heerhugowaard het welzijn te bevorderen van personen, zonder enig onderscheid en zowel volwassenen als kinderen, die door lichamelijke dan wel geestelijke gebreken hulpbehoevend zijn. 

De stichting beoogt geen winst. 

STICHTINGSVERMOGEN 

Artikel 3. 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

 1. Het bij de oprichting afgezonderde kapitaal van eenhonderd gulden 
 2. De inkomsten uit het vermogen van de stichting 
 3. Hetgeen de stichting bij wijze van subsidie, erfstelling, legaat, of schenking of op enige andere wijze verkrijgt. 

BESTUUR 

Artikel 4. 

 1. Het bestuur van de stichting –verder te noemen “bestuur” – zal bestaan uit tenminste drie en ten hoogste elf leden. Indien dit door de gemeente Heerhugowaard wordt verzocht, zal een bestuurslid op voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente worden benoemd. 
 2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De secretaris is tevens plaatsvervangend penningmeester en de penningmeester is tevens plaatvervangend secretaris, terwijl zo mogelijk een van de overige bestuursleden tot plaatsvervangend voorzitter wordt benoemd. 
 3. De secretaris voert, volgens de aanwijzingen van het bestuur, de correspondentie; hij houdt notulen van de vergadering, welke met afschriften en uittreksels daarvan door de voorzitter en de secretaris worden getekend. Deze stukken gelden voor en tegenover derde als bewijs van daarin vermelde besluiten van de betrokken vergaderingen. 
 4. De penningmeester voert de financiële administratie en beheert de gelden van de stichting, een en ander volgen de aanwijzing van het bestuur. 
 5. Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding verbonden, wel kunnen de daartoe noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden gebracht. 

Artikel 5. 

 1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat belast is met de gehele leiding van de zaken van de stichting. 
 2. De voorzitter en de secretaris, dan wel hun plaatsvervangers vertegenwoordigen tezamen de stichting in en buiten rechte, met inachtneming van het hierna bepaalde. 
 3. Het dagelijks bestuur heeft de goedkeuring nodig van het voltallige bestuur voor: 
 4. Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren of op enige andere wijze in genot of gebruik verkrijgen of geven van onroerende zaken, alsmede voor het beëindigen van huur- of gebruikovereenkomsten; 
 5. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij door de stichting geld ter leen wordt opgenomen; 
 6. Het aangaan van rechtshandelingen, een bedrag of waarde van eenduizend Euro te boven gaande;  het beschikken over rekeningen bij een bankinstelling is hieronder niet begrepen; 
 7. Het aangaan van dadingen of compromissen; 
 8. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoir maatregelen en het nemen van die maatregelen, welke geen uitstel kunnen lijden; 
 9. Het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor langer dan een maand; 
 10. Het doen van uitgaven buiten de begroting een bedrag van een duizend Euro te boven gaande; 
 11. Indien door subsidiërende instanties als Rijk, Provincie of Gemeente voorwaarden omtrent het aangaan van geldleningen, de exploitatie van onroerende of roerende goederen, het beheer van de geldmiddelen of het wijzigingen van de statuten worden gesteld moet hieraan worden voldaan. 

Artikel 6. 

 1. Van het bestuur treden volgens een in onderling overleg op te maken rooster op een januari van elk jaar – voor het eerst op een januari negentienhonderd vierenzeventig – een lid en zo het bestuur uit meer dan drie leden bestaat telkens twee leden af, met dien verstande echter, dat de voorzitter en de secretaris nimmer in hetzelfde jaar aftreden; de aftredende zijn terstond herkiesbaar. 
 2. Het bestuur voorziet zelf in een eventuele vacature. 
 3. In de ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, voorzien indien het aantal bestuursleden tot beneden de vijf is gedaald. In de vacature benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. 

Artikel 7. 

Tot leden van het bestuur kunnen niet worden benoemd: 

 1. Minderjarigen; 
 2. Onder curatele gestelde; 
 3. Degenen, aan wie de wet het beheer over hun vermogen heeft ontnomen; 

Artikel 8. 

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: 

 1. Door ontslagneming; 
 2. Wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten voor zijn benoeming gesteld; 
 3. Door overlijden; 
 4. Door ontslag als in artikel 10 bedoeld. 

Artikel 9. 

Zolang het aantal bestuursleden minder dan zes bedraagt, blijft een bestuurslid, wiens lidmaatschap ingevolge artikel 8, sub a is geëindigd, in functie tot en met de dag, dat de opvolger is benoemd en deze verklaard heeft de functie te aanvaarden. 

Artikel 10. 

Ieder bestuurslid kan te allen tijde uit zijn functie worden geschorst of ontslagen bij een gemotiveerd besluit van het bestuur van de stichting, hetwelk genomen moet worden met drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd moet zijn. 

Aan het betrokken bestuurslid moet door het bestuur de gelegenheid worden gegeven om te worden gehoord en zijn verdediging te voeren. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering belegd welke binnen een maand, doch niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering wordt gehouden en waarin tot schorsing of het ontslag van het bestuurslid kan worden  besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

VERGADERINGEN 

Artikel 11. 

 1. Het dagelijks bestuur vergadert als regel tenminste een maal per maand. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter het nodig acht of twee leden hem daartoe schriftelijk hun verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, te kennen geven. In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen, nadat het verzoek daartoe bij de voorzitter is binnengekomen, worden gehouden. 
 2. Indien deze vergadering niet binnen die tijd is gehouden, is elk van de verzoekers bevoegd de verlangde vergadering samen te roepen. 
 3. Alle vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger of, zo beiden ontbreken door het oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid. Zij worden bijeengeroepen door de secretaris met inachtneming van een termijn van vijf dagen. 
 4. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, voor zover in deze statuten niet anders bepaald; over personen wordt gestemd met gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd. 
 5. Bij staken van stemmen over personen beslist het lot; in alle andere gevallen wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.  Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

FINANCIEN, BOEKJAAR EN FINANCIELE VERANTWOORDING 

Artikel 12. 

 1. Het boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met eenendertig december van dit jaar. 
 2. Na afloop van elk boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en wordt door de penningmeester aan de hand van een door hem opgemaakte balans benevens verlies- en winstrekening, met behoorlijke toelichting, rekening en verantwoording afgelegd. 
 3. Voor een mei van ieder jaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waarin de balans en de verlies- en winstrekening, alsmede het daarop betrekking hebbende verslag, worden behandeld. 
 4. Goedkeuring door het bestuur strekt het dagelijks bestuur  –en met name de penningmeester- tot decharge. 
 5. Jaarlijks, uiterlijk in de maand oktober, maakt het bestuur een begroting op voor het komende boekjaar. 

WIJZIGING STATUTEN, OPHEFFING STICHTING 

Artikel 13. 

 1. Wijziging van de statuten of opheffing van de stichting kan slechts geschieden bij het met twee/derde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van het bestuur in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal zitting hebbende leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn. Indien in deze vergadering belegd, welke binnen een maand, doch niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering wordt gehouden en waarin tot wijziging van de statuten of tot opheffing van de stichting kan worden besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden. 
 2. Bij opheffing van de stichting geschiedt de liquidatie door het dagelijks bestuur, tenzij het bestuur andere liquidatoren aanwijst. Aan het batig saldo zal een bestemming worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van de stichting. 

HANDELINGSPROTOCOL 

Artikel 14. 

 1. De voor het bereiken van het doel van de stichting geëigende organisatie en werkzaamheden van de stichting worden, voor zover nodig, door het bestuur in het handelingsprotocol geregeld. Het handelingsprotocol mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten, en wettelijke voorschriften. 
 2. In alle gevallen, waarin de statuten of het handelingsprotocol niet voorzien,  beslist het bestuur. 

ALGEMENE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND 

Artikel 15. 

HvMV is lid van Gehandicaptensport Nederland en verplicht zich mede door het lidmaatschap tot artikel vijf, geregeld in de akte van statutenwijziging per 24 maart tweeduizend negen van de vereniging Gehandicaptensport Nederland gevestigd te Utrecht:  

 1. De statuten, reglement en besluiten van de organen van  Gehandicaptensport Nederland na te leven; 
 2. De belangen van Gehandicaptensport Nederland en/of van de sportbeoefening voor mensen met een handicap in het algemeen niet te schaden; 
 3. Alle overige verplichtingen welke –na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering- Gehandicaptensport Nederland in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van Gehandicaptensport Nederland voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.