Vrijwilligers

Het werk van de HvMV wordt mogelijk gemaakt door zo’n 50 vrijwilligers die zich, zowel in de sport- en spelbegeleiding als in de bestuurstaken, geheel belangeloos en onbezoldigd inzetten voor de gehandicaptensport.

De leiding van de sportactiviteiten wordt zo mogelijk ondergebracht bij bestaande organisaties. Voor het zwemmen is de Reddingsbrigade Heerhugowaard bereid gevonden medewerking te verlenenTegenwoordig heeft de stichting ook eigen gediplomeerde instructeurs onder haar vrijwilligers.

Om het werk van de vrijwilligers te ondersteunen organiseert Gehandicaptensport Nederland een aantal cursussen voor (bege)leiders van sportactiviteiten voor gehandicapten.

Sinds het zwemmen in “De Waardergolf” kunnen er meer pupillen worden getraind. Dit brengt mee dat er ook behoefte is aan meer vrijwilligers. Omdat veel jongeren hiertoe niet meer komen, door het hebben van o.m. een zaterdagbaantje, doen wij ook een beroep op (een van) de ouders of verzorgers om een ander kind te begeleiden. Kent u iemand in uw omgeving die zich wil inzetten als vrijwilliger? Motiveer hem/haar en neem contact met ons op via Marleen Gelder via: info@hvmv.nl. Na een proefperiode van een maand kan je dan besluiten wat je wil. Wil je elke zaterdag als vrijwilliger of bijvoorbeeld enkel als backup.

Als je vrijwilliger wilt worden moet je kunnen voldoen aan onze gedragsregels zoals hieronder beschreven.

De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat Seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen.

Onze vereniging wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen/sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen hoort daarbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om Seksuele Intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen.  Hiervoor hebben we binnen onze vereniging de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van het aannamebeleid van vrijwilligers en de benoeming van een vertrouwenscontactpersoon.

Aannamenbeleid Vrijwilligers

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers (instructeur, waterhulpverlener of bestuurslid) wordt een aantal stappen doorlopen om te weten met wie we te maken hebben. Dit zijn in ieder geval:

  • Het houden van een kennismakingsgesprek;
  • Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
  • Het (laten) controleren van diploma’s die van toepassing zijn (bijvoorbeeld instructeursdiploma)
  • Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 3-5 jaar herhaald worden.
  • De vrijwilliger zal lid worden en daarmee onderworpen worden aan het tuchtrecht van gehandicaptensport Nederland; https://www.gehandicaptensport.nl/ledenservice/tuchtrechtspraak
  • Het bekend maken en laten ondertekenen van de gedragsregels van HvMV zoals voorgeschreven door gehandicaptensport Nederland.

 Gedragscode voor vrijwilligers

De Gedragscode Zwembranche waarin de waarden en normen voor leden van HvMV zijn vastgelegd. Van eenieder wordt verwacht deze te zullen nakomen en zo nodig elkaar hierop aan te spreken. Daarnaast heeft ieder lid van de HvMV een voorbeeldfunctie in woord en gebaar.